หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬากางของหนองหว้าตึลเกม

โรงเรียนบ้านกางของ ร่วมกับชุมชนได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ มีชุมชนหมู่ที่๙บ้านกางของ ชุมชนหมู่ที่๑๐บ้านหนองหว้าและชุมชนหมู่๓บ้านสมบูรณ์(บ้านตึล)
๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ พิธีเปิดการแข่งขัน มีชุมชนในเขตบริการร่วมพิธีและดำเนินการแข่งขัน
๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๒

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ประเมินติดตามการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการนิเทศติดตามการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรฯ จะออกปนิเทศ ภาคเช้า โรงเรียนบ้ายางเตี้ย ภาคบ่าย โรงเรียนบ้านกางของและโรงเรียนบ้านระเวียง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านกางของ

ข้อมูลทั่วไป
" ชุมชนสร้างหมู่บ้าน บ้านสร้างโรงเรียน "
๑ ที่ตั้ง หมู่ที่๙ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒ เขตบริการของโรงเรียน ๒ หมู่บ้านกับอีก ๑ บ้าน คือ หมู่ที่๙และหมู่ที่๑๑ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และบ้านตึล ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๓ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๑คน นักเรียน๑๒๔คน

ภาระหน้าที่ ๔ งานหลัก ของบุคลากรโรงเรียนบ้านกางของ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี ๒๕๕๔
๑.คณะครูรับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานวิชาการ
๑.๑ นายมุณี แก่นดี ครู คศ.๓ หัวหน้า
๑.๒ นางศิรารัตน์ หุ่นทอง ครู คศ.๒ ผู้ช่วย
๑.๓ นางดวงใจ งามเชย ครู คศ.๒ ผู้ช่วย
๑.๔ นายมนตรี แสงจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วย
๑.๕ ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ
๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖) การวัด ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
๙) การนิเทศการศึกษา
๑๐) การแนะแนว
๑๑) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
๑๔) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑๕) การจัดทำระเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
๑๖) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
๑๗) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑๘) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒.คณะครูรับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานงบประมาณ
๒.๑ นางรพิพรรณ สุขแสวง ครู คศ.๓ หัวหน้า
๒.๒ นางรัชนีกร แก่นดี ครู คศ.๓ ผู้ช่วย
๒.๓ นางดวงใจ งามเชย ครู คศ.๒ ผู้ช่วย
๒.๔ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียน ผู้ช่วย
๒.๕ ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) การจัดทำแผนงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
๒) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
๓) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๕) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
๗) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
๘) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๙) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
๑๐) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๑) การวางแผนพัสดุ
๑๒) การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรทอสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓) การพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
๑๔) การจัดหาพัสดุ
๑๕) การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
๑๖) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์
๑๗) การเบิกเงินจากคลัง
๑๘) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
๑๙) การนำเงินส่งคลัง
๒๐) การจัดทำบัญชีการเงิน
๒๑) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
๒๒) การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
๒๓) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๓.คณะครูรับผิดชอบกลุ่มฝ่ายงานบุคคล
๓.๑ นายมนัสเทพ กทิศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้า
๓.๒ นางรัชนีกร แก่นดี ครู คศ.๓ ผู้ช่วย
๓.๓ ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) การวางแผนอัตรากำลัง
๒) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
๔) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕) การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๖) การลาทุกประเภท
๗) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๘) การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๙) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๑๐) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
๑๑) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
๑๒) การออกจากราชการ
๑๓) การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
๑๔) การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑๗) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๘) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
๒๐) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๒๑) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๔.คณะครูรับผิดชอบกลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป
๔.๑ นางสุมาลี แยบดี ครู คศ.๒ หัวหน้า
๔.๒ นายประสิทธิ์ รัชโด ครู คศ.๒ ผู้ช่วย
๔.๓ นายอนุรักษ์ พิสวงค์ ครู คศ.๑ ผู้ช่วย
๔.๔ นายสังคม ทูคำมี พนักงานช่างไม้(๒) ผู้ช่วย
๔.๕ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียน ผู้ช่วย
๔.๖ นางชัชฎา ใจคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ช่วย
๔.๗ ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๒) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
๕) การจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร
๖) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘) การดำเนินงานธุรการ
๙) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๑๐) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
๑๑) การรับนักเรียน
๑๒) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
๑๓) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
๑๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑๕) การทัศนศึกษา
๑๖) งานกิจการนักเรียน
๑๗) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๑๘) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๑๙) งานประสานงานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๒๐) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒๑) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๒๒) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
๒๓) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เสียใจต่อการเสียชีวิตของครูประเมษฐ เพิ่มทรัพย์

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ครูประเมษฐ เพิ่มทรัพย์ ได้เอาขยะหลังบ้านไปเผาในช่วงสายๆ และทุกคนไม่รู้เลยว่า ได้เกิดอะไรขึ้นกับครูประเมษฐ เพิ่มทรัพย์ ลูก ๆ หาไม่เจอ ส่วนภรรยาไปศึกษาดูงานกับ อบต.ระแงง ที่จัวหวัดเพชรบุรี ล่วงเลยผ่านมาถึงบ่ายของวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ แห่มได้ยินเสียงเรียก แล้วมองไปตามเสียง ......เห็น......ร่างที่ไร้วิญญาณคว้ำหน้าหมดสติ ทราบว่าร่างเป็นครูประเมษฐ เพิ่มทรัพย์ สร้างความเศร้าโศกเสียใจต่อครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดยิ่งต่อครูประเมษฐ เพิ่มทรัพย์ ในครั้งนี้